Obchodné podmienky provízneho programu Majster v posteli

Obchodné podmienky

spolupráce a provízneho systému on-line serveru umiestneného na internetovej adrese https://majstervposteli.sk

Poskytovateľom provízneho systému je: SL Studio s.r.o

Firma/Meno a priezvisko: SL Studio s.r.o., – Stanislav Ličko

Sídlo: Beňuš 448, 97664

IČO: 50144235
IČ DPH: SK2120184627

Tel.: 00 421 908 212 242

E-mail: info@majstervposteli.sk

(ďalej len ako „Poskytovateľ“)

1.Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán:

a) vzniknuté v súvislosti s dohodou o spolupráci uzavretou medzi Partnerom a Poskytovateľom;
b) vzniknuté v súvislosti s účasťou v províznom systéme Poskytovateľa.

1.2. Registráciou do provízneho systému vyslovujú Partner i Poskytovateľ svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a zároveň sa obe strany zaväzujú riadiť sa týmito obchodnými podmienkami.

1.3. V otázkach, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, sa vzťahy medzi Partnerom a Poskytovateľom riadia platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom.

1.4. Provízny systém je prevádzkovaný prostredníctvom aplikácie AffilBox, ktorú poskytuje spoločnosť OLYMPIC s.r.o,, IČO: 27480381.

 2. Vymedzenie pojmov

2.1. Dohoda o spolupráci je akákoľvek dohoda uzatvorená medzi Poskytovateľom a Partnerom podľa týchto obchodných podmienok, ktorej účelom je propagácia tovaru, služieb alebo činnosti Poskytovateľa. Konkrétne informácie o rozsahu propagácie, výške provízie vrátane informácie o zaťažení provízie DPH a ďalšie prípadné podrobnosti zverejní Poskytovateľ na svojom webovom rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzatváraná elektronicky a nie je poskytovaná v písomnej podobe. K uzavretiu dohody dochádza v momente, keď Partner prostredníctvom stlačenia príslušného tlačidla potvrdí a príjme v províznom systéme podmienky spolupráce navrhovanej Poskytovateľom. Dohoda o spolupráci sa nepovažuje za príkaznú zmluvu ani zmluvu o obchodnom zastúpení.

2.2. Kampaň určuje rozsah marketingovej a inej činnosti, ktorý Poskytovateľ bližšie definuje v províznom systéme a ponúka ho Partnerovi na propagáciu. Za predmet kampane sa považuje najmä konkrétny tovar, služby či webové stránky Poskytovateľa, ktoré majú byť propagované prostredníctvom provízneho systému. Podrobné podmienky kampane alebo skupiny kampaní sú popísané v dohode o spolupráci.

2.3. Konverzia je akcia Návštevníka, ktorá je cieľom kampane. Konverziou sa rozumie najmä dokončenie nákupu tovaru či objednávky služieb Poskytovateľa. Prostredníctvom konverzie sa z návštevníka stáva zákazník Poskytovateľa.

2.4. Metódy propagácie sú marketingové a iné podobné činnosti Partnera, ktorými Partner propaguje tovar alebo služby Poskytovateľa. Za metódy propagácie sa považujú najmä: bannerová reklama, textové odkazy, propagácia na sociálnych sieťach a prostredníctvom e-mailu.

a) umiestnenie reklamného obsahu (najmä bannerov) na webových stránkach Partnera;

b) uvedenie referencie na tovar alebo služby Poskytovateľa prostredníctvom blogov, diskusných fór alebo článkov (za predpokladu, že pravidlá blogov či diskusných fór túto činnosť umožňujú);

c) rozoslanie e-mailov informujúcich o tovare alebo službách Poskytovateľa osobám, ktoré s touto formou marketingu vyjadrili náležitý súhlas v súlade s právnymi predpismi;

d) odkaz na tovar alebo služby Poskytovateľa prostredníctvom sociálnych sietí;

e) PPC kampane.

2.5. Návštevníkom je osoba, ktorá navštívi webové stránky Poskytovateľa na základe činnosti uskutočňovanej Partnerom v rámci povolených metód propagácie.

2.6. Partnerom je fyzická osoba staršia ako osemnásť rokov alebo právnická osoba, ktorá sa na základe registrácie zúčastňuje provízneho systému Poskytovateľa.

2.7. Províznym odkazom sa rozumie jedinečný odkaz pridelený Partnerovi v rámci provízneho systému. Partner má nárok na províziu iba v prípade, že jeho provízny odkaz bol využitý pri uskutočnení schválenej konverzie.

2.8. Provízny účet je účet Partnera vedený Poskytovateľom v internetovej aplikácii AffilBox v rámci administrácie provízneho systému, ku ktorému má Partner on-line prístup. Na účte sú evidované údaje týkajúce sa najmä počtu Návštevníkov, objednávok a ich stavu.

2.9. Schválená konverzia je taká konverzia, pri ktorej dôjde zo strany zákazníka k riadnemu a plnému uhradeniu ceny tovaru alebo služby.

2.10. Webové stránky Poskytovateľa sú stránky Poskytovateľa umiestnené na adrese https://majstervposteli.sk

2.11. Zákazníkom je osoba, ktorá záväzne objedná na webových stránkach Poskytovateľa tovar či službu, alebo iné plnenie.

3.Účasť v províznom systéme

3.1. Účasť v províznom systéme vzniká registráciou Partnera v províznom systéme.

3.2. Partner propaguje v rámci provízneho systému služby či tovar Poskytovateľa na základe dohody o spolupráci s pomocou metód propagácie.

3.3. Partner plne zodpovedá za všetky škody spôsobené svojím konaním, ktoré je v rozpore s týmito podmienkami a/alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky, Poskytovateľovi, iným užívateľom webových stránok Poskytovateľa alebo tretím osobám.

3.4. Partner zodpovedá Poskytovateľovi za správnosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii. V prípade zmien v uvedených údajoch je Partner povinný Poskytovateľa bezodkladne o tejto skutočnosti informovať. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Partnerovi z dôvodu, že Poskytovateľovi neoznámil zmeny vo svojich údajoch.

Práva a povinnosti Partnera

4.1. Partner je povinný dbať na to, aby svojou činnosťou nepoškodzoval alebo neohrozoval dobré meno a povesť Poskytovateľa, prípadne ním ponúkaného tovaru a služieb.

4.2. Partner nesmie propagovať tovar alebo služby Poskytovateľa na webových stránkach, ktorých obsah môže akýmkoľvek spôsobom porušovať právne predpisy Slovenskej republiky alebo dobré mravy. Ide najmä o webové stránky s pornografickým obsahom a nelegálnym obsahom a o webové stránky, prostredníctvom ktorých dochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva či propagovaniu týchto činností.

4.3. Partner, rodinní príslušníci Partnera alebo osoby konajúce v zhode s Partnerom nesmú objednať tovar či služby Poskytovateľa cez vlastný provízny odkaz Partnera. Ak tak učinia, zaniká nárok Partnera na províziu z takto získaných konverzií. V prípade, že uvedeným konaním vznikla Poskytovateľovi škoda, je mu Partner povinný túto škodu v plnej výške nahradiť.

4.4. Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje k svojmu províznemu účtu pred zneužitím treťou osobou. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Partnerovi takýmto zneužitím vznikne.

4.5. Partner je oprávnený využiť na propagáciu všetky textové a obrazové materiály Poskytovateľa, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti Poskytovateľa alebo ku ktorým má Poskytovateľ platnú licenciu a ktoré sú Partnerovi za týmto účelom Poskytovateľom poskytnuté alebo sprístupnené v províznom systéme. Bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nie je Partner oprávnený použiť poskytnuté materiály iným spôsobom ako na účely kampane.

4.6. Partner nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa akokoľvek pozmeňovať HTML kódy, grafickú podobu či obsah reklamných plôch (napríklad bannerov), ktoré mu Poskytovateľ poskytol na použitie v rámci kampane.

4.7. Partner je povinný zabezpečiť, aby nedochádzalo v rámci ním zvolených metód propagácie prostredníctvom programov, skriptov, opakovaným načítaním reklamných bannerov či inými podobnými spôsobmi k nekalému zvyšovaniu počtu zobrazení reklamných plôch Poskytovateľa.

4.8. Partner sa zaväzuje, že nebude propagovať Poskytovateľa rozosielaním správ (e-mailom, SMS, na diskusných fórach), ktoré sú kvalifikované ako SPAM. Pokiaľ Poskytovateľ takú aktivitu Partnera zistí, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od dohody o spolupráci a uzavrieť provízny účet Partnera. Partnerovi zároveň v takom prípade zaniká nárok na provízie, ktoré mu neboli doteraz vyplatené.

4.9. Tovar či služby Poskytovateľa je dovolené propagovať pomocou PPC kampaní v AdWords, Sklik, ani Facebook Ads len po dohode s Poskytovateľom.

4.10. Bannery, texty a ďalší obsah umiestnený v rozhraní aplikácie AffilBox a provízneho systému, vrátane softvéru webového rozhrania a provízneho systému, je chránený autorským právom Poskytovateľa alebo spoločnosti OLYMPIC s.r.o., a môže byť chránený ďalšími právami tretích osôb. Obsah nesmie byť Partnerom menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený ani použitý žiadnou treťou stranou na akýkoľvek účel bez písomného súhlasu Poskytovateľa alebo iného držiteľa autorských práv. Právo použiť chránený materiál v súlade s článkom 4.5 týchto podmienok nie je týmto ustanovením dotknuté.

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1. Poskytovateľ sa v rámci schvaľovania provízií zaväzuje pravidelne schvaľovať konverzie Partnera. O schválení konverzie bude Partner informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.

5.2. Na získavanie informácií o konverziách sú využívané súbory cookie v počítačoch zákazníkov. Platnosť súborov cookie uvádza Poskytovateľ v rozhraní aplikácie. Partner berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá za prípady, keď zákazník voľbou vo webovom prehliadači alebo iným spôsobom využívanie súborov cookie zakáže, pričom konverziu nemožno priradiť k províznemu odkazu Partnera a za takú konverziu nepatrí Partnerovi provízia.

5.3. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú propagáciou programov zapojených v províznom systéme.

5.4. Poskytovateľ sa zaväzuje vyplatiť Partnerovi za ním uskutočnené schválené konverzie províziu podľa článku 6 týchto obchodných podmienok.

5.5. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať si na schválenie propagačné e-maily a ďalšie texty, ktoré chce Partner v kampani použiť.

5.6. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť či dopĺňať znenie týchto obchodných podmienok. Práva a povinnosti strán sa vždy riadia takým znením obchodných podmienok, za účinnosti ktorého vznikli. Zmenu obchodných podmienok je Poskytovateľ povinný Partnerovi oznámiť prostredníctvom kontaktného e-mailu, ktorý Partner zadal pri registrácii. Nové znenie obchodných podmienok bude voči Partnerovi účinné od jeho oznámenia.

6.Provízia

6.1. Výška provízie je uvedená v províznom systéme zvlášť pri každej kampani.

6.2. Provízie budú schvaľované Poskytovateľom vždy bezodkladne po uplynutí lehoty, počas ktorej umožňujú právne predpisy alebo obchodné podmienky Poskytovateľa spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy. Schvaľovanie konverzií prebieha manuálne. O schválení provízie bude Partner informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.

6.3. Provízie budú schválené pri tých konverziách, kde došlo k riadnemu a plnému uhradeniu nákladov za tovar či služby propagované v kampani.

6.4. Za zrušené či stornované objednávky alebo pri odstúpení zákazníka od zmluvy nevzniká Partnerovi nárok na províziu.

7.Výplata provízie

7.1. Partner má nárok na výplatu provízie, ak súčet schválených provízií na jeho províznom účte je vyšší ako suma uvedená na webovom rozhraní provízneho systému (tj. dohodnutá v dohode o spolupráci).

7.2. Ak prekročí zostatok provízie na províznom účte Partnera čiastku uvedenú vyššie, má Partner možnosť požiadať o výplatu provízie prostredníctvom svojho provízneho účtu. Na základe žiadosti Partnera bude Partnerovi zaslaný report s uvedením výslednej sumy, ktorú môže Partner fakturovať. .

7.3. Splatnosť faktúry vystavenej Partnerom nesmie byť menej ako 14 dní od jej doručenia Poskytovateľovi. Ak je na faktúre uvedená kratšia doba splatnosti, faktúra je splatná 14 dní od doručenia.

7.4. Výška celkovej provízie požadovanej Partnerom na vyplatenie musí zodpovedať údajom uvedeným na províznom účte ku dňu, ku ktorému požaduje Partner jej vyplatenie. Poskytovateľ je oprávnený preskúmať žiadosť Partnera a správnosť uvedených údajov. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí Poskytovateľ oznámi Partnerovi svoje zistenia, pričom sa strany zaväzujú k poskytnutiu vzájomnej súčinnosť potrebnej na vyriešenie tejto záležitosti. Počas doby riešenia takejto záležitosti neplynú lehoty stanovené na vyplatenie provízií.

7.5. Vyplácanie provízií prebieha výhradne bankovým prevodom v EUR na bankový účet Partnera vedený v banke na území Slovenska alebo Českej republiky, pričom je Partner povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky údaje potrebné pre uskutočnenie platby (najmä číslo účtu). Provízie nebudú vyplácané v hotovosti, zahraničným bankovým prevodom (s výnimkou prevodu na území Českej republiky v EUR), zloženkou ani iným spôsobom, ak nebude medzi Partnerom a Poskytovateľom dohodnuté inak.

8.Námietky Partnera

8.1. Partner má v prípade pochybností najmä o správnosti evidencie sprostredkovaných konverzií alebo schválených provízií možnosť uplatniť u Poskytovateľa svoje námietky. V takom prípade je Partner povinný predložiť všetky dostupné údaje a záznamy, ktoré s námietkami súvisia.

8.2. Partner má právo uplatniť svoje námietky do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti, ktorá je dôvodom námietky. Na neskoršie námietky nie je Poskytovateľ povinný reagovať.

8.3. Námietky musí Partner zaslať Poskytovateľovi v písomnej forme, ktorou sa taktiež rozumie e-mailová správa zaslaná na kontaktný e-mail Poskytovateľa. Za riadne uplatnenú námietku sa považuje iba taká námietka, ktorá je Poskytovateľovi riadne doručená, je čitateľná a obsahuje všetky informácie a podklady, ktoré sú potrebné k úplnému posúdenie námietky Poskytovateľom.

8.4. Posúdenie a rozhodnutie o podaných námietkach je plne v kompetencii Poskytovateľa. Námietky sú Poskytovateľom vybavované spravidla v lehote 30 dní odo dňa ich doručenia Poskytovateľovi. Rozhodnutie Poskytovateľa je potom oznámené Partnerovi.

9.Doba trvania dohody o spolupráci a jej zánik

9.1. Dohoda o spolupráci je uzavretá na dobu určenú v podmienkach kampane, prípadne na dobu neurčitú.

9.2. K zániku dohody o spolupráci môže dôjsť:

  1. Dohodou medzi Poskytovateľom a Partnerom.
  2. Výpoveďou Poskytovateľa alebo Partnera. Výpoveď musí byť realizovaná v písomnej forme alebo e-mailom a doručená druhej zmluvnej strane, a to aj bez udania dôvodov. Dohoda o spolupráci zaniká dňom doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
  3. Odstúpením od dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený od dohody odstúpiť, ak bude preukázané, že Partner postupuje v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. Oznámenie o odstúpení musí byť realizované v písomnej forme alebo e-mailom a doručené Partnerovi s uvedením dôvodu odstúpenia. Dohoda o spolupráci potom zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení Partnerovi. Odstúpením od dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa zaniká Partnerovi nárok na doposiaľ nevyplatené provízie. V prípade, že porušením týchto obchodných podmienok alebo legislatívy vznikla Poskytovateľovi škoda, je ju Partner povinný nahradiť v plnej výške (výška škody sa neznižuje o nevyplatené provízie).

9.3. Zánik dohody o spolupráci nemá vplyv na prípadné nároky na náhradu škody.

9.4. V prípade zániku dohody o spolupráci na základe dohody alebo výpovede je Partner      oprávnený vyžiadať si vyplatenie provízií u Poskytovateľa, na ktoré mu ku dňu zániku zmluvy o spolupráci vznikol nárok. Provízie budú Partnerovi vyplatené najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

Ochrana osobných údajov

10.1. Poskytovateľ prehlasuje, že údaje Partnera budú chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.101/2000 Z. z. O ochrane osobných údajov. Práva Partnera na informácie o spracovaní osobných údajov, právo požadovať opravu či ďalšie práva sa riadia platným znením zákona o ochrane osobných údajov.

10.2. Registráciou do provízneho systému vyjadruje Partner svoj súhlas so zasielaním e-mailových správ, ktoré budú slúžiť na zasielanie noviniek a informácií súvisiacich s kampaňami v províznom systéme či s predmetom podnikania Poskytovateľa. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať.

10.3. Pri realizácii kampaní, najmä pri zasielaní e-mailových správ, sa Partner zaväzuje dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky, najmä zákon č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti.

10.4. V prípade, že pri realizácií kampaní dôjde zo strany Partnera k porušeniu právnych predpisov podľa predchádzajúceho článku 10.3, nesie Partner za toto porušenie výlučnú zodpovednosť. V prípade, že bude od Poskytovateľa v súvislosti s takouto nezákonnou činnosťou Partnera požadované peňažné plnenie, má Poskytovateľ voči Partnerovi nárok na úhradu takéhoto plnenia, vrátane nákladov na právne zastúpenie.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 13.01.2016.